מילGO

תנאי סף: רישום ל24 נ"ז, זכאות לפי טבלת ניקוד